takes a hitannounces Washington PostjumpsUpdatebefore Christopher Orr