The Boston Globereported thatThe Globeour editorial