TNRNational JournalJournalpassingregretfullyagreeGlazer