I'll Take Helen Suzman Over Nadine Gordimer Any Day