Simon Lazarus

Simon Lazarus is Senior Counsel to the Constitutional Accountability Center.